Maya Pirati

मलाई माया पिरतीऐऊ! माया पिरतीलाउँ कि नलाउँ दोमन भोआधाउधी जोवन कोमाया पिरतीऐऊ! माया पिरतीलाउँ कि नलाउँ दोमन भोआधाउधी जोवन कोऐँठन भोमलाई माया पिरतीऐऊ! माया पिरतीभाको माया हुन्न रैछ थीरफेरि लाको…