Jhumke Bulaki

Pohar pani dhatyau aama yaspali ni dhatyau
Khai ta malai jhumke bulaki
Pohar pani dhatyau aama yaspali ni dhatyau
Khai ta malai jhumke bulaki
Khai ta malai jhumke bulaki ho..
Khai ta malai jhumke bulaki
Huda hudai yaspali ta anmai dinai atyau
Khai ta malai jhumke bulaki
Khai ta malai jhumke bulaki ho..
Khai ta malai jhumke bulaki
Pohar pani dhatyau aama yaspali ni dhatyau
Khai ta malai jhumke bulaki

Pahile tyahi bulaki le suhaucha bhanthyau
Ho.. Pahile tyahi bulaki le suhaucha bhanthyau
Ahile tyahi bulaki le ruwaucha bhanchau
Aafai malai furkayera ahh…
Aafai malai furkayera aafai kura katyau
Aafai malai furkayera aafai kura katyau
Khai ta malai jhumke bulaki
Khai ta malai jhumke bulaki ho..
Khai ta malai jhumke bulaki
Pohar pani dhatyau aama yaspali ni dhatyau
Khai ta malai jhumke bulaki

Khai ta malai jhumke bulaki ho..
Khai ta malai jhumke bulaki
Pohar pani dhatyau aama yaspali ni dhatyau
Khai ta malai jhumke bulaki
Huda udai yaspali ta anmai dinai atyau
Khai ta malai jhumke bulaki
Khai ta malai jhumke bulaki
Khai ta malai jhumke bulaki
Khai ta malai jhumke bulaki