Chhati Bhari

Chhati bhari bhala ropi
Dukhyo ki nai sodhchhyau
Jarai kaati pirati ko
Sukyo ki nai sodhchheu

Chati bhari bhala ropi
Dukhyo ki nai sodhchheu
Jarai kaati pirati ko
Sukyo ki nai sodhchheu
Maya ko ghar jalai diyau
Kharaani kaha bechau
Kharaani le ghar ko mulya
uthyo ki nai sodhchheu
Kharaani le ghar ko mulya
uthyo ki nai sodhchheu

K chha naya khabar bhanchheu
Sodchheu kasto chaal chha
K chha naya khabar bhanchheu
Sodchheu kasto chaal chha
Mutu bhari aago bhayo
Aankha bhari taal chha
Daiba le ni sakne chhaina
Malai khusi parna
Malai khusi parna sakne
Matra eutai kaal chha
Malai khusi parna sakne
Matra eutai kaal chha

Phool pani kaanda banchha
Kina maile chhunda
Phool pani kaanda banchha
Kina maile chunda
Nadi pani nunilo bho
Ma abhagi runda
Timi thiyau taal jastai
Ma ta macha jastai
Tei taalaima ma maryo machha
Paani bish hunda
Tei taalaima ma maryo machha
Paani bish hunda

Chhati bhari bhala ropi
Dukhyo ki nai sodhchheu
Jarai kaati pirati ko
Sukyo ki nai sodhchheu
Maya ko ghar jalai diyau
Kharaani kaha bechau
Kharaani le ghar ko mulya
uthyo ki nai sodhchheu
Kharaani le ghar ko mulya
uthyo ki nai sodhchheu