Lakhauma Ek

Lakhauma ek timi, duniya ko najar chheka na….
Lakhauma ek timi, duniya ko najar chheka na….
kaha garna sakchhu timro bayan jun sanga
na garna sakchhu sarangi ko dhun sanga
Lakhauma ek timi, duniya ko najar chheka na….

boli pani kati mitho, kohile ko kuhu sari
boli pani kati mitho, kohile ko kuhu sari
muhar ustai prakriti ma jharana sari
Lakhauma ek timi, duniya ko najar chheka na….

sapani jhai lagchha, samunne timi huda
hmm sapani jhai lagchha, samunne timi huda
k hola jhan najik aaye timi le chhuda
k hola jhan najik aaye timi le chhuda

Lakhauma ek timi, duniya ko najar chheka na….
kaha garna sakchhu timro bayan timro juna sanga
na garna sakchhu sarangi ko dhun sanga
Lakhauma ek timi, duniya ko najar chheka na…
la la la la la la ….. ummm hmmm hmmm……