Kaha Thiyau Timi

Kaha Thiyau Timi ….

Kaha Thiyau Timi Rangamancha Uthe Pachhi Aayeu

Kaha Thiyau Timi Rangamancha Uthe Pachhi Aayau

Samayale

Samayale Jawani Yo Lute Pachhi Ayau

Samayale Jawani Yo Lute Pachhi Ayau

Kaha Thiyau Timi Rangamancha Uthe Pachhi Aayau

Samayale Jawani Yo Lute Pachhi Aayeu

Samayale Jawani Yo Lute Pachhi Aayeu

hoooo…. Ni Sa Ni Sa Pa Ni Pa Ni Sa Ni Sa Ni Ra Sa Re Pa Ni Sa Re…… Na

Timi Ra Ma Sanga Sangai Garnu Hunthiyo Yatra

heyyy…….

Timi Ra Ma Sanga Sangai Garnu Hunthiyo Yatra

hoo……

Timi Ra Ma Sanga Sangai Garnu Hunthiyo Yatra

Timi Ra Ma Sanga Sangai Garnu Hunthiyo Yatra

Jindagilai Bokne Gadi

Jindagilai Bokne Gadi Chhute Pachhi Ayau

Samayle Jawani Yo Lute Pachhi Ayau

Samayle Jawani Yo Lute Pachhi Ayau

Oiliyeka Rahar Haru Palauchhan Ki Pheri

Oiliyeka Rahar Haru Palauchhan Ki Pheri

hooo….

Oiliyeka Rahar Haru Palauchhan Ki Pheri

Oiliyeka Rahar Haru Palauchhan Ki Pheri

Samjhanako Asinale , hooo…..

Samjhanako Asinale, Kute Pachhi Aayeu

Samayale Jawani Yo Lute Pachhi Aayau

Samayale Jawani Yo Lute Pachhi Aayau

Samayale Jawani Yo Lute Pachhi Aayau

Samayale Jawani Yo Lute Pachhi Aayau

Samayale……….

Samayale Jawani Yo Lute Pachhi Ayau

Kaha Thiyau Timi

Rangamancha Rangamancha Rangamancha …

Kaha Thiyau Timi Rangamancha Uthe Pachhi Aayeu

Samayale Jawani Yo Lute Pachhi Ayau

Samayale Jawani Yo Lute Pachhi Ayau