Kewal

केवल मात्रै सम्झना

बाँकी राखी छाडी गयौ

झुठो आशा, झुठो सपना

देखाई बिलाई छाडी गयौ

खेलैना होइन खेलीमसँग जानलाई

खालीखाली लाग्छहरेक कुरा यदी तिमी नभए

अफैलाई कोसीरहन्छु, केही गल्ती गरेछु की?

बर्सन सक्दिन, सम्हालु कसरी आफैलाई?

होस मलाई, जोश केही

सुन्यतालाई साथी बनाई, एकान्तमा टोलाई बस्छु

होस मलाई, जोश केही

सुन्यतालाई साथी बनाई, एकान्तमा टोलाई बस्छु

केवल मात्रै भेदना चाहाना बाँकी राखी गयौ

दिनु नै थियो भने चोट किन मलाई मलम लगायौ

देखायौ झुठो चाहाना झुठो भेदना

केवल, केवल, केवल, केवल

केवल, केवल, केवल

केवल मात्रै सम्झना

बाँकी राखी छाडी गयौ

झुठो आशा, झुठो सपना

देखाई बिलाई छाडी गयौ