Thamel Bazar – Loot 2


(Laidiula Chokho piyaralaidiula chokho piyara) 2(Laijauna ghumauna malai thamel bazar tyausi chadaudailaidiula chokho piyara) 2(lijaula ghumauna kathmandu sahara lagchha raharatei laula chokho piyaara) 2Laijau ghumauna malai thamel bazara tyausi chadaudailaidiula chokho piyaraParan laidiula chokho piyaara
(Sahrai nai mitho kuwako paani khai k le ughauni) 2(tirkha ma lagyo pasina chhutyo tan k le bujhaune) 2(lyaidiula mineralko paani hajur hau raani hajurlaidiula chokho piyaara)Laijau ghumauna malai thamel bazar tyausi chadaudailaidiula chokho piyara
(Belaima pakyo rasilo daanabhiraima kyarnu ho) 2(kalilo jovan mukhai rasayo khau khaule marnu bho) 2lyaula tipera timilai bhirko angura hau bhirko anguralaidula chokho piyaaraLaijau ghumauna malai thamel bazar tyausi chadaudailaidiula chokho piyara(paran laidiula chokho piyaar) 4