Himal Najhuke Samma -Dhiraj Rai

Himal najhuke samma, jun tara rahe samma
Timi meri hau, kebal meri hau
Juni juni bhar – 2
Himal najhuke samma, jun tara rahe samma
Timi meri hau, kebal meri hau
Juni juni bhar – 2
Girl you are stoppin my heart
Girl you are my lucky star
Girl you are holding my breath
Girl you are every step I take
Girl you are stoppin my heart
Girl you are my lucky star
Girl you are holding my breath
Girl you are every step I take
My love is only for you 2
Himal najhuke samma, jun tara rahe samma
Timi meri hau, kebal meri hau
Juni juni bhar – 2
Girl you are stoppin my heart
Girl you are my lucky star
Girl you are holding my breath
Girl you are every step I take
Stoppin my heart
Girl you are my lucky star
Girl you are holding my breath
Girl you are every step I take
My love is only for you 2
Himal najhuke samma, jun tara rahe samma
Timi meri hau, kebal meri hau
Juni juni bhar – 2