Timilai Dekhda -Deepesh Kishore Bhattarai

Timlai dekhda, ho oh oh oh
Ke ke hunchha mana ma
Timlai dekhda, ho oh oh oh
Ke ke hunchha mana ma
Dekhau ma kasari yo mutu chirera
Timilai kati maya garchhu bhanera
Dekhau ma kasari yo mutu chirera
Timilai kati maya garchhu bhanera
Timilai chahanchhu, Mero har janam ma
Dekhau ma kasari yo mutu chirera
Timilai kati maya garchhu bhanera
Dekhau ma kasari yo mutu chirera
Timilai kati maya garchhu bhanera
Harauna chahan chhu aafai lai birsera
Timi bhitrai dubera sansar lai bhulera
Harauna chahan chhu aafai lai birsera
Timi bhitrai dubera sansar lai bhulera
Oh – 2
Oh – 2
Timlai dekhda, ho oh oh oh
Ke ke hunchha mana ma
Timlai dekhda, ho oh oh oh
Ke ke hunchha mana ma
Dekhau ma kasari yo mutu chirera
Timilai kati maya garchhu bhanera
Dekhau ma kasari yo mutu chirera
Timilai kati maya garchhu bhanera
Timilai chahanchhu, ho oh ho
Mero har janam ma
Timilai chahanchhu, ho oh ho
Mero har janam ma
Dekhau ma kasari yo mutu chirera
(Timilai dekhda, oh oh oh
Ke ka hunchha mana ma- in th bg)
Timilai kati maya garchhu bhanera
Dekhau ma kasari yo mutu chirera
(Timilai dekhda, oh oh oh
Ke ka hunchha mana ma- in th bg)
Timilai kati maya garchhu bhanera