Timi Runda – Dhiraj Rai

Timi runda, eklai hunda  2
Ma pani ta roye ko thiyan
Aankha bhari aansu boki
Parkhi base ko thiyan
Timi runda, eklai hunda  2
Ma pani ta roye ko thiyan
Aankha bhari aansu boki
Parkhi base ko thiyan
Birsi sakou hola timle
Sanga sangai hami khele ko,
Hum hum
Jindagi ko yatra bhari nachhutine kasam khaye ko
Samaya ko huri sangai badliyou kina timi
Kulchi gayou timi le ghawai ghau bhayeko pida le polne chhati bhari
chhutne bela, bida hunda  2
Chokho maya sanche ki thiyou
Aankha bhari aansu boki
Parkhi base ki thiyan
Timi runda, eklai hunda  2
Ma pani ta roye ko thiyan
Aankha bhari aansu boki
Parkhi base ko thiyan  2
Timi runda