Yestai Sambandha – Sanup Poudel

Sunsan sadak, komal batash, timro nikat-ta madhuro saanjh
Kayam rahos, hami dwi beech, pratyak janam ubjuirahos
Yestai sambhandha – 4
(Yestai sambandha 4 chorus in the bg)
Swaksha rahos, dharana sandhai, jivit rahos, sankalpa yo
Salki rahos, trishna hamro, karmau samma eaknas rahos(eaknas rahos)
Hamro sambandha, yestai sambandha, nyano sambandha
(Hamro sambandha, yestai sambandha,nyano sambandha)
Hamro sambandha, yestai sambandha, yestai sambandha
(Hamro sambandha, yestai sambandha , yestai sambandha)
Phaili rahos, sukha hamro, nirantar rahos, eakata yo
Abiral banos, bandhan hamro, geeta bani, gunji rahos (gunji rahos)
Hamro sambandha, yestai sambandha, nyano sambandha
(Hamro sambandha, yestai sambandha,nyano sambandha)
Yestai sambandha, hamro sambandha, nyano sambandha
(Yestai sambandha, hamro sambandha, nyano sambandha)
(brackets mean chorous)