Thari Thari – Sugam Pokhrel

Artist/Singer: Sugam Pokhrel (सुगम पोख्रेल)
Album: highway
Genre: Pop

Lyrics

थरी थरी मान्छेको थरी थरी सोच
कसैलाई म प्यारो,कसैलाई म बोर
कोही बोलीमा माया पाउँछु
कोही बोलीमा रीस
कोही बोलीमा अ्मृत पाउँछु
कोही बोलीम बिष

कोही बोलीमा माया पाउँछु
कोही बोलीमा रीस
थरी थरी मान्छेको थरी थरी सोच
कसैलाई म प्यारो कसैलाई म बोर