Yo Karma Bhumiko – Prakash Sharma

ha ha ha ………..
yo karma bhumi ko aagan ma
karmako udhaharan
prastut garera dekhau
yahako dharti bajho chaina…2
bikash ko ful fulau…2
………….2

biswas garchan yahako manish haru
sabda ma hoina karma ma
ha ha ha….
biswas garchan yahako manish haru
sabda ma hoina karma ma

bikash ko lahar puryaunu cha
shahar ma hoina gau ma
gau gau ma,gau gau ma

yo santri chetra ko aagan ma
santi udhaharan
prastut garra dekahu
yahako dharti bajho chaina….2
bikash ko ful fulau…..2

nirman garne aapar sakti cha
hami nepali ko pakhuri ma
ha ha ha ….
nirman garne aapar sakti cha
hami nepali ko pakhuri ma

desh bhakti daudi rahancha
yehi ragat ko thopa ma
thopa thopa ma,thopa thopa ma
yo punya bhumi ko aagan ma
dharma ko udhaharan
prastut garera dekhau
yahako dharti bajho chaina….2
bikash ko ful fulau….2

Advertisements