Deep Banos – Satya Raj Acharya

दिप बनोस यो, हाम्रो जीवन।…२
यात्री बाटो देखाउनलाई।

दिप बनोस यो, हाम्रो जीवन।

यात्री बाटो देखाउनलाई।

तन मन बचन, शुद्द बनोस।…२

सबको मुहार, हसाउनलाई।

दिप बनोस यो, हाम्रो जीवन।
[छाना बनोस, नाना बनोस।

भोकाहरुलाई, खाना बनोस।]…२

हाम्रो जीवन, दिल टुटेका।…२

प्रेमी हरुको, गाना बनोस।

दिप बनोस यो, हाम्रो जीवन।
[दान दिने, दानी बनोस।

प्यासी हरुलाई, पानी बनोस।]…२

अमृत रुपी वृक्ष बन्दै।…२

सुगन्धको खानी बनोस।

दिप बनोस यो, हाम्रो जीवन।

यात्री बाटो देखाउनलाई।

तन मन बचन, शुद्द बनोस।…२

सबको मुहार, हसाउनलाई।

दिप बनोस यो, हाम्रो जीवन।