Timile Bhaneka Sara Dev Chhoyera – Narayan Gopal 

timile bhaneka sara dev chhoyera 
ma kiriya khana kaha sakchhu ra 

yedi manchhau bhane ma 

timrai dev bhane ra 

ma ta khaidinchhu kasam 

afailai bhakera 
taralai saachchhi rakhera baachanai kahile khayethe 

panima aaula chopera sandhi nai kahile garethe 

ani badhyeta ko ke kura paap dharma ko ke kura 

biswas gara bhanchau bhane abiswas nai kahile garethe 
raat bhar timi roidida royethe ma kehi ber 

kehi ber timi hasi dida hasethe ma dherai ber 

ani paurusata ko ke kura chauda chhati ko ke kura 

sukhma haas bhanchhu bhane dukhma kahile royethe