Maya Malai – Deepesh Kishwor Bhattarai 

(shik- runs from starting to end in equal intervals) 
Maya malai gara ya nagara, Ma timilai maya garchhu  2 

Malai thaha chha ya paagal pan ho 

Tyahi pani ma timilai maya garchhu 

Maya malai gara ya nagara, Ma timilai maya garchhu  2 

Malai thaha chha ya paagal pan ho 

Tyahi pani ma timilai maya garchhu 
Kati holan timi lai herne, Kati holan timi lai rojne 2 

Jahan jaau kahin bhetne chhainau 

Majati ko timlai maya garne 

Maya malia gara ya nagara, Ma timilia maya garchhu 2 

Malai thaha chha ya paagal pan ho 

Tyahi pani ma timilai maya garchhu 

Maya malia gara ya nagara, Ma timilia maya garchhu  2 

Malai thaha chha ya paagal pan ho 

Tyahi pani ma timilai maya garchhu hu