Bhedako Un Jasto – Deepesh Kishwor Bhattarai 

Shaka Chik – form Beginning to the end in the bg 
Bheda ko un jasto hola hai 2 

Kanchi ko aanuhar ke bidhi suhako 

Purne ko jun jasto ho..- 2, la hai 

Purne ko jus jasto 

Kanchi ko aanuhar ke bidhi suhako 

Purne ko jun jasto ho.. 

Purne ko jus jasto 

Bhenda ko un jasto ho- 2 la hai 
Aakash bata ke udi aayo 

Dhupi ko khur jasto ho..  2 la hai 

Aakash bata ke udi aayo 

Dhupi ko khur jasto ho.. 

Bhenda ko un jasto ho- 2 la hai 

Bhenda ko un jasto ho – 2 
chhauri ko goth ma chhauri ko paatho 

Lambari sun jasto ho.. 2 la hai 

chhauri ko goth ma chhauri ko paatho 

Lambari sun jasto ho.. 2 

Bhenda ko un jasto ho – 2 la hai 

Bhenda ko un jasto ho – 2 
–Shaka chik  all over — 
Kanchi ko gala kya bidhi mitho 

Shyabru ko shyau jasto..ho.. 2 la hai 

Kanchi ko gala kya bidhi mitho 

Shyabru ko shyau jasto..ho.. 

Bhenda ko un jasto ho- 2 la hai 

Bhenda ko un jasto ho- 2 

Kanchi ko aanuhar ke bidhi suhako 

Purne ko jun jasto ho.. 2 la hai 

Kanchi ko aanuhar ke bidhi suhako 

Purne ko jus jasto 

Bhenda ko un jasto ho- 2 la hai 

Bhenda ko un jasto ho – 2 

Bhenda ko un jasto ho- 2 la hai 

Bhenda ko un jasto ho- 2 

Bhenda ko un jasto ho- 2 la hai