Maila Bhai – Robin N Looza

Maila bhai gauna chodi khukuri bhire ra gayo 

Hera hamro laure bhai gorkhali banera aayo 

Maila bhai gauna chodi khukuri bhire ra gayo 

Hera hamro laure bhai gorkhali banera aayo 

Bato ko bichha ma, aai puge aarka ko ghar 

Kol-le samjhai dine, mero mayalu lai 

Kina parkhyou mero goon 

Bidesh gaiyo, ladai garyo, khukuri bhir ma khasyo 

Hera hamro laure bhai, kathko box ma aayo 

Bidesh gaiyo, ladai garyo, khukuri bhir ma khasyo 

Hera hamro laure bhai, kathko box ma aayo 

Sukha ko asha ma, aai puge aarka ko ghar 

Kol-le samjhai dine, mero mayalu lai 

Kina parkhyou mero goon 

Mero katha dukha ko kandhi, Subidha yahan pauna sakina  2 
Bato ko bichha ma, aai puge aarka ko ghar 

Kol-le samjhai dine, mero mayalu lai 

Kina parkhyou mero goon 
Maila bhai gauna chodi khukuri bhire ra gayo 

Hera hamro laure bhai gorkhali banera aayo 

Bidesh gaiyo, ladai garyo, khukuri bhir ma khasyo 

Hera hamro laure bhai, kathko box ma aayo 

Mero katha dukha ko kandhi, Subidha yahan pauna sakina  2