Let’s Rock Mayalu – Sanjay Shrestha 

(एघार बार्ह तेर्ह, झ्यालाबाट हेर)---२  सोर्ह बर्षे जवानीलाई किन फाल्छौ खेर  (lets rock mayalu )---२  (धनकुटामा जाँदाखेरी धरानको बास)---२  एक्लो मेरो जीवनमा तिम्रो नै छ आस  (lets rock mayalu )---२ …