San Nani – Babu Bogati 

San-Nani  2*2 
(San-Nani Timilai Hirkaula Laurile 

Thyakka, Thyakka, Thyakka) 2 
Timile Hunu Sisako Dabai – 2 

Aspatal Gayera San-Nani 

Timilai Hirkaula Laurile 

Thyakka, Thyakka, Thyakka 

(Timilai Bhetna Ma Nischaya Aaunchhu) – 2 

Birami Bhayera 

San-Nani Timilai Hirkaunla Laurile 

Thyakka, Thyakka, Thyakka 
San-Nani 2 
San-Nani Timilai Hirkaula Laurile 

Thyakka, Thyakka, Thyakka 
(Timile Hunu KathaKo Muda) 2 

Jangalma Gayera San-Nani 

Timilai Hirkaunla Laurile 

Thyakka, Thyakka, Thyakka 

(Timilai Bhetna Ma Nischaya Aaunchhu) 2 

Aarawal Bhayera San-Nani 

Timilai Hirkaunla Laurile 

Thyakka, Thyakka, Thyakka 
San-Nani – 2 
San-Nani Timilai Hirkaula Laurile 

Thyakka, Thyakka, Thyakka 

(Sanoma Sano Kusume Rumal) 2 

Sabunle Dhunechhu San-Nani 

Timilai Hirkaunla Laurile 

Thyakka, Thyakka, Thyakka 
(Bariko Kerau, Jasisi Lai Herau) 2 

Ma Timro Hunechhu San-Nani 

Timilai Hirkaunla Laurile 

Thyakka, Thyakka, Thyakka 
San-Nani  2 
San-Nani Timilai Hirkaula Laurile 

Thyakka, Thyakka, Thyakka 

(Aath Aana Paryo, Char Aana Paryo) 2 

Gharane Taulilai, San-Nani 

Timilai Hirkaunla Laurile 

Thyakka, Thyakka, Thyakka 
Hata ko Chino, Ke Lagi Dinu 

Ghara Ki Moulilai, San-Nani 

Timilai Hirkaunla Laurile 

Thyakka, Thyakka, Thyakka 
San-Nani  2 
(San-Nani Timilai Hirkaula Laurile 

Thyakka, Thyakka, Thyakka) 2