Yo Saanjh Yo Raat – Sunil Bardewa 

Na – 4 

La – 4 

La – 4*2 

Yo saanjh yo raat, timi bina lagdaina maat – 2 

Nasha nasha ma samai sakyou, lagchha malai timi eee chau.. 

Mutuma – 2 

Yo saanjh yo raat, timi bina lagdaina maat 

Eak din ko haina barsaun barsaun hamro bhet -2 

Sakdina kasai le hamro maya ma parkhal banau na 

Baru aau timi samau , 

Mero haat – 2 

Yo saanjh yo raat, timi bina lagdaina maat 

Yasari nai sada muskan timro chaye rahos auntha ma -2 

Jiunu ko saara hune chha, bachnu ko aartha milne chha 

Dukha ra sukha dubai satyoa ho jivan 

moda ma -2 

Yo saanjh yo raat, timi bina lagdaina maat-2 

Nasha nasha ma samai sakyou, lagchha malai timi eee chau.. 

Mutuma – 2 

Yo saanjh yo raat, timi bina lagdaina maat

Advertisements