Himal Najhuke Samma – Dhiraj Rai

Himal najhuke samma, jun tara rahe samma 

Timi meri hau, kebal meri hau 

Juni juni bhar – 2 

Himal najhuke samma, jun tara rahe samma 

Timi meri hau, kebal meri hau 

Juni juni bhar – 2 
Girl you are stoppin my heart 

Girl you are my lucky star 

Girl you are holding my breath 

Girl you are every step I take 

Girl you are stoppin my heart 

Girl you are my lucky star 

Girl you are holding my breath 

Girl you are every step I take 

My love is only for you  2 
Himal najhuke samma, jun tara rahe samma 

Timi meri hau, kebal meri hau 

Juni juni bhar – 2 
Girl you are stoppin my heart 

Girl you are my lucky star 

Girl you are holding my breath 

Girl you are every step I take 

Stoppin my heart 

Girl you are my lucky star 

Girl you are holding my breath 

Girl you are every step I take 

My love is only for you 2 
Himal najhuke samma, jun tara rahe samma 

Timi meri hau, kebal meri hau 

Juni juni bhar – 2