Ma Ek Sapana – Aastha Tamang Maskey 

म एक थोपा सागरलाई कहाँ देख्न सक्छु 

म एक थोपा सागरमा बिलाउन सक्छु 

सागरलाई पाउन सक्छु 

म एक सपना बिपना हुन सक्छु 

(पछ्याई रहन सके )२ 

म एक सपना बिपना हुन सक्छु 

पछ्याई रहन… 

पछ्याई रहन सके… 

म एक गति सदा टिक्न कहाँ सक्छु 

म एक गति स्म्रितिहरु दिन सक्छु 

टाँसे ह्रिदयमा टिक्न सक्छु 

म एक सपना बिपना हुन सक्छु 

(पछ्याई रहन सके )२ 

म एक सपना बिपना हुन सक्छु 

(पछ्याई रहन…)२ 
म एक सपना बिपना हुन सक्छु 

पछ्याई रहन सके 

म एक सपना बिपना हुन सक्छु 

पछ्याई रहन… 

म एक थोपा

Advertisements