Timi Runda – Dhiraj Rai 

Timi runda, eklai hunda *2 

Ma pani ta roye ko thiyan 

Aankha bhari aansu boki 

Parkhi base ko thiyan 

Timi runda, eklai hunda *2 

Ma pani ta roye ko thiyan 

Aankha bhari aansu boki 

Parkhi base ko thiyan 

Birsi sakou hola timle 

Sanga sangai hami khele ko, 

Hum hum 

Jindagi ko yatra bhari nachhutine kasam khaye ko 

Samaya ko huri sangai badliyou kina timi 

Kulchi gayou timi le ghawai ghau bhayeko pida le polne chati bhari 

Chutne bela, bida hunda *2 

Chokho maya sanche ki thiyou 

Aankha bhari aansu boki 

Parkhi base ki thiyan 

Timi runda, eklai hunda *2 

Ma pani ta roye ko thiyan 

Aankha bhari aansu boki 

Parkhi base ko thiyan *2 

Timi runda