Ashanti Gatha – Seasons

Jalan hunchha jaba hridaya ma mero sanghar sa ko badal jaba

 Madarina thal chha 

Risauchan aankah haru yi meara aakal mrituharu jaba 

Barsana thalchan 
Katai badal jhari bani barsane ho ki 

Katai dharti phati pralaya nimtyaune hoki 

Aaba ta tras nai jivan bani sakyo jhain lagchha 

Ma bhanchu tras nai jivan bani sakyo jhain lagchha 
Kahan lukun kata bhagun kun bela marne ho thaha chhina 

Ke garun kaso garun kehi bhar chhina 

Yeta boli uta goli kehile ko hune ho thaha chhina 

Amulya jivan, mulya kehi chhina 

Tras nai jivan bani sakyo jhain lagchha 

Ma bhanchu tras nai jivan bani sakyo jhain lagchha 
Aansu lai nimtyu timi 

Nayan ko badi le timlai pani bagaula 

Yaad rakha mero kura